Laatua varmistamassa – Eurofins auditoimassa Ontecin toimintoja

Syksyisin Ontecin kalenteri täyttyy erityyppisistä laatujärjestelmien ja asiakkaiden tekemistä auditoinneista ja niihin valmistautumisesta, mikä voi alkaa jopa kuukausia ennen varsinaisen auditoinnin päivämäärää. Tällä kertaa vuorossa oli Eurofins Expert Services Oy:n tekemä ISO 9001- laatujärjestelmien jatkoauditointi, minkä jälkeen aikaa jäi lyhyeen mahdollisuuteen perehtyä auditoijaamme Jouni Aaltoon ja hänen taustaorganisaatioonsa.

ISO 9001 – maailman tunnetuin standardi ja johtamismalli

ISO 9001 -standardi tunnustetaan kaikkialla maailmassa. Siihen perustuva johtaminen nojautuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan ja prosessien kehittämisessä Ontecin kaltaisessa korkean teknologian yrityksessä. Prosessien kehittyminen ei jää sattuman varaan, vaan riippumattomat asiantuntijat varmistavat sen toteutumisen paikan päällä. ”Voimassa oleva sertifikaatti on kilpailuetu ja osoittaa, että tältä osin yrityksessä asiat ovat kunnossa”, Eurofinsin pääarvioija Jouni Aalto summaa.

Ontec ja ISO 9001 kehitystyö

Aalto on ollut Ontec Oy:n auditoijana jo vuodesta 2014, joten näkemystä Ontecin tavasta hoitaa asiat on jo kertynyt pidemmältä ajalta. ”Ontec Oy:n toiminta on ollut ensimmäisestä auditoinnista lähtien hallittua ja systemaattista. Vuosien varrella tehtyjen auditointipoikkeamien perusteella toimintaa on edelleenkin viety systemaattisemmaksi ja mm. dokumenttien käsittely on edennyt hallitumpaan suuntaan,” sanoo Aalto. ”Yrityksenä Ontec Oy on ollut auditoinnin näkökulmasta miellyttävä ja auditointien aikana esiintyneisiin poikkeamiin olemme saaneet vastineet ajallaan. Tällä hetkellä silmiin pistävää on myös asiakassuuntautuneisuus, jota toivoisi löytyvän yhä useammasta suomalaisesta yrityksestä enemmän.”

Jouni Aalto

Tietotekniikan insinööri, pitkä työhistoria elektroniikka-teollisuudessa keskijohdon tehtävissä.

Pääarvioija Eurofins Expert Services Oy:ssä. Toiminut auditoinnin parissa n. 10 vuotta.

Mieluisia harrastuksia ovat purjehtiminen ja matkamoottoripyöräily vaimon kanssa.

Auditoijan työstä

Auditoijalta edellytetään tiettyjä pätevyyksiä, joiden hallintaa määritellään ISO-standardeissa. Auditointipätevyys määritellään erikseen kullekin toimintajärjestelmille, kuten laatujärjestelmille (ISO 9001) ja ympäristöjärjestelmille (ISO 14001). ”Auditoijan uralle tähyävän tulee suorittaa kunkin standardin mukaiset kurssit ja harjoittelut, ennen kuin pätevyyden jonkin tietyn standardin auditoijaksi saa. Lisäksi vaaditaan näyttökokeilla tai kokeella osoitettava toimialakohtainen pätevyys.  Auditoijan pätevyyttä myös monitoroidaan määrävälein pätevyyden säilymiseksi. Vaikka auditointien toteutustapa ei ole vuosien kuluessa juurikaan muuttunut, ovat standardien sisältö ja vaatimukset tietysti kehittyneet”, Aalto sanoo.

Auditoijan työ Eurofinsillä

Eurofinsin pääarvioija Jouni Aalto päätyi alalle elektroniikkateollisuuden ison kuplan puhkeamisen jälkeen. Takana oli 25 vuotta esimiestyötä, joten Aalto koki muutoksen mahdollisuutena uuteen mielenkiintoiseen uraan auditoinnin parissa. ”Auditoijan työ on asiantuntijan työtä ja pitkän työhistorian antamasta laajasta kokemuksesta on siinä paljon hyötyä”, Aalto kertoo.

Eurofins on järjestänyt auditoijiensa työt siten, että kullakin on omat vastuuasiakkaansa. Toimialat vaihtelevat suuresti pesuloista isoihin teollisuuslaitoksiin ja palvelualan toimijoihin. ”Itse pidän työskentelystä ihmisten kanssa ja tässä työssä myös pääsee syventymään yritystoiminnan ytimeen. Se on erittäin mielekästä ja antoisaa työtä. Yritykset saavat sertifioinnin tuloksena työkaluja johtamiseen ja sertifiointi tuo yrityksiin myös eräänlaista systemaattisuutta säännöllisten auditointien ja standardien vaatimusten myötä. Itse olen havainnut hyvin sen, että systemaattisesti toimimalla yritykset luovat itselleen kilpailukykyä,” kertoo Aalto.

Mikä ISO 9001 -sertifikaatissa on haasteellista?

”Keskeisimmät haasteet yrityksillä ovat liittyneet toimintaympäristön vaatimattomaan analyysiin sekä sen myötä heikkoon riskien hallintaan. Myös tavoitteiden asettamisessa on usein haasteita eikä järkeviä toiminnan mittaamiseen liittyviä tekijöitä aina oivalleta tai löydetä”, kertoo Aalto, kun häneltä tiedustelee ISO 9001 -sertifikaatin yleisesti yrityksille aiheuttamaa haasteellisuutta. Myös pelkästään alkuun pääseminen ISO 9001 -sertifioinnin kanssa voi olla vaikeaa, mikäli yrityksessä ei ole asiantuntevaa henkilöä tai kylliksi aikaresursseja asian hoitamiseen.  ”Jos asian kanssa ei oikein tahdo päästä liikkeelle, kannattaa käyttää apuna sopivaa konsulttia”, suosittaa Aalto.

Ontecin kaikki hyväksynnät ja sertifikaatit ovat arvostettujen, kansainvälisten laitosten suorittamia. Eurofinsin ja sen edeltäjien kanssa yhteistyötä on tehty jo yli 10 vuotta.