Guardians of the Legal Metrology Galaxy – keitä he ovat, mistä on kyse ja miksi sen pitäisi kiinnostaa? 1/4

Useimmat olettavat, että mittauslaitteet toimivat ja niihin voidaan luottaa kaikkialla. Tekniikan ja maailman monimutkaistuessa lakisääteinen metrologia on kuitenkin edelleenkin tieteenala, joka vaatii toimiakseen viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja työlleen omistautuneiden ammattilaisten yhteistoimintaa.

Tämä on ensimmäinen artikkeli sarjassa, jossa käsitellään lakisääteistä metrologiaa ja sen piirissä toimivia organisaatioita ja henkilöitä globaalisti, Euroopassa ja Pohjoismaissa sellaisen yrityksen näkökannalta kuin Ontec Oy.

Lakisääteinen metrologia – ikiaikainen tieteen laji

Tukesin ylitarkastaja Sari Hemmingin mukaan “Vanhimmat tunnetut liiketoimintaa säädelleet lait vaativat kauppiaita käyttämään oikeita mittoja ja painoja. Nämä lait kirjoitettiin tuhansia vuosia sitten. Väärien painojen käyttö oli laitonta ja myös rangaistava rikos. Tämä oli varhaisin muoto lakisääteisestä metrologiasta – sen tarkoituksena oli varmistaa, että ostaminen ja myyminen oli reilua.”

Reilu kauppa ja erityisesti kuluttajasuojelu ovat aina olleet tärkeä osa lakisääteistä metrologiaa. ”Ne muodostavat pääfokuksemme ja niistä huolehtiminen on päätehtävämme”, kertoo Renée Hansson, joka toimii Tukesin ruotsalaisen vastinparin, Swedacin lakisääteisen metrologian osaston varajohtajana. ”Yhteiskunnan täytyy pystyä luottamaan siihen, kuinka yritykset mittaavat hyödykkeitä, joilla kauppaa käydään.”

Yksi syy lakisääteiselle metrologialle on täsmällinen verotus. ”Kun verotus perustuu mittaamiseen, kuten esimerkiksi polttoaine- tai alkoholiverot, sen täytyy nojautua tarkkoihin mittaustietoihin, jotka on kerätty oikealla tavalla”, toteaa varajohtaja tri Gregor Dudle Sveitsin Federal Institute of Metrology METASista, joka on Sveitsin vastuullinen viranomainen lakisääteisen metrologian alalla. METAS kutsuukin itseään teemaan sopivasti verkkosivuillaan ”Sveitsin täsmällisimmäksi paikaksi”.

Lakisääteinen metrologia on tärkeää myös Euroopan Unionin kannalta. ”Mikään markkina ei toimi ilman tarkkoja mittausmenetelmiä ja yhteisiä mittoja. Metrologia on EU:n yhtenäisen markkina-alueen peruskiviä, mikä on koko Euroopan yhdentymisen perustarkoitus”, sanoo Euroopan Komission politiikkakoordinaattori Zsuzsanna Dákai. “Sisämarkkinoilla vaatimuksia vastaavat tuotteet voivat liikkua vapaasti, mikä merkitsee uusia mahdollisuuksia EU:n alueen yrityksille sekä toisaalta kuluttajille parempaa suojaa, suurempaa valikoimaa ja alhaisempia hintoja.”

Tarkkuuden takana

Aikaisemmin mainitut suomalainen Tukes, sveitsiläinen METAS ja ruotsalainen Swedac ovat kansallisia viranomaisia, joiden tehtäviin kuuluu lakisääteisen metrologian valvonta sekä neuvonta lakien soveltamiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Pelkkä kansallinen lakisääteisen metrologia ei kuitenkaan riitä takaamaan kansainvälisen kaupan tehokkuutta ja turvallisuutta riittävällä tavalla. Lakisääteisen metrologian avainsana onkin viime vuosikymmenet ollut harmonisointi eli yhtenäistäminen. Yhtenäistämisellä tarkoitetaan yleisten ja yhteensopivien mittaus- ja mittalaitteiden toimintaa määritteleviä ja säätäviä standardeja. Harmonisointia tarvitaan niin mantereiden kuin maailmankin tasolla yhä edelleen.

Kansainvälinen lakisääteisen metrologian organisaatio OIML

Lakisääteisen metrologian huipulla on vuonna 1955 perustettu OIML, joka toimii maailmanlaajuisesti lakisääteisen metrologian alalla. OIML:llä on 61 täysjäsentä, joilla on äänioikeus sekä 63 kirjeenvaihtajajäsentä, joilla on osallistumiseoikeus OIML:n toimintaan ilman äänivaltaa. OIML kattaa 86% maailman väestöstä ja 96% maailman taloudesta.

Euroopan Unioni

Euroopan Unioni on yhtenäistänyt lakisääteiseen metrologiaan liittyvää lainsäädäntöään myötävaikuttaakseen reiluun kaupankäyntiin, kuluttajasuojeluun ja sisämarkkinoiden kehittymiseen. Johtuen lukuisista ja toisistaan varsin poikkeavista jo olemassa olevista säännöistä jäsenmaiden välillä, tätä on ollut haastavaa tehdä. Kuitenkiin nykyään EU on kyennyt luomaan yhtenäiset vaatimukset tuotteille EU:n ja ETA:n alueella. Nämä säännöt on muotoiltu direktiiveissä, jotka sitten siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Kaksi tärkeintä lakisääteiseen metrologiaan liittyvää direktiiviä ovat Mittauslaitedirektiivi MID (2014/32/EU) ja muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista markkinoille koskeva direktiivi – NAWI (2014/31/EU).

WELMEC – lakisääteisen metrologian yhteistyöelin Euroopassa

WELMECin jäseniä ovat omassa maassaan lakisääteisestä metrologiasta vastuussa olevat viranomaistahot.  WELMECin puheenjohtajan tri Gregor Dudlen mukaan siihen kuuluu 31 täysjäsentä sekä 8 liitännäisjäsentä. Maantieteellisesti WELMEC käsittää käytännössä koko Euroopan. WELMEC toimii siltana EU:n jäsen- sekä muissa maissa asuvin teknisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden välillä. Vaikka WELMEC ei ole Euroopan Unionin elin, sillä on tärkeä osa EU direktiivien tulkitsemiseen liittyvissä yksityiskohdissa.

Seuraavassa artikkelissa

Artikkelisarjan seuraava osa porautuu tarkemmin OIML:ään, sen taustoihin ja tehtäviin haastattelussa Swedacissa työskentelevän, OIML:n usean teknisen komitean jäsenen Renée Hanssonin kanssa.

 

Ontec Oy

Tämä artikkelisarja on suomalaisen Ontec Oy:n lakisääteisen metrologian parissa toimivien työntekijöiden kirjoittama. Yhtiö kehittää ja valmistaa ohjausjärjestelmiä ja ohjelmistoja liittyen lakisääteiseen metrologiaan, kuten MID-sertifioitu nesteiden mittaus- ja lastausjärjestelmä OnatexMID ja OntecMilo.