WELMEC – Euroopan tekninen silta. 3/4

Tämä artikkeli kertoo WELMEC:istä ja sen vastuulla olevasta lakisääteisen metrologian yhtenäistämisestä Euroopassa. Ontecilla oli poikkeuksellinen mahdollisuus haastatella WELMEC:in puheenjohtaja tri Gregory Dudlea, joka toimii myös sveitsiläisen Federal Institute of Metrologyn varajohtajana.

Tämä on kolmas artikkeli sarjassamme, jossa käsitellään lakisääteistä metrologiaa, sen piirissä toimivia organisaatioita sekä asiantuntijoita globaalissa, eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa kontekstissa sellaisen yrityksen näkökannalta kuin Ontec Oy.

WELMEC

Ei varmaan ole yllättävää, että tarkkuudestaan ja täsmällisyydestään kuuluisa Sveitsi oli WELMEC:in perustamista koskevan sopimuksen allekirjoituspaikka, vaikka organisaatio toimiikin nykyään Saksassa.

WELMEC:in jäseniä ovat kansalliset lakisääteisen metrologian alalla toimivat viranomaiset ja organisaatiot (eivät siis valtiot itse, kuten OIML:ssä). WELMEC:in puheenjohtaja, tohtori Gregor Dudlen mukaan WELMEC:issä on 31 jäsentä ja 8 liitännäisjäsentä. Maantieteellisesti tämä kattaa käytännössä koko Euroopan. WELMEC:in toiminnan rahoitus koostuu kokonaan jäsenorganisaatioiden maksamista jäsenmaksuista.

WELMEC toimii kustannustehokkaasti: jäsenet päättävät itse, minkä lakisääteisen metrologian piiriin kuuluvien teknisten asioiden parissa ne haluavat toimia, osallistuvat vain siihen työhön ja vastaavat itse työhön osallistuvien asiantuntijoiden palkkakuluista. Näin toimiva tekninen ratkaisu saadaan mahdollisimman nopeasti.

WELMEC toimii avoimessa yhteistyössä mittauslaitevalmistajien yhdistysten ja kattojärjestöjen kanssa. Kyseiset organisaatiot voivat olla mukana tarkkailijaorganisaatioina sekä osallistua WELMEC:in työryhmien (Working Groups) toimintaan. Ne voivat nostaa esiin huolenaiheitaan sekä kertoa näkemyksensä käsiteltävistä asioista, mutta niillä ei ole päätöksentekovaltaa.

“Eurooppalaisten valmistajien organisaatiot,” kertoo Dudle, ”kuten CECIP (European manufacturers of weighing instruments), CECOD (European manufacturers of petroleum measuring and distributing equipment) ja Aqua (Association of Water and Heat Meter Manufacturers) ovat hyviä partnereitamme. Heitä tarvitaan, koska juuri valmistajat tietävät, minne teknologia on menossa ja mitä asioita on tarpeen selventää teknisissä oppaissamme (Technical Guides). On kuitenkin huomattava, että yksittäiset yritykset eivät ota koskaan osaa toimintaamme. Yrityksen osallistuminen tapahtuu alana yhdistysten kautta. Ei myöskään voi jättää mainitsematta, että teemme paljon yhteistyötä muiden lakisääteisen metrologian alalla toimivien julkisten tahojen kanssa, kuten OIML. Työtä tehdään tietoa vaihtamalla ja samalla tarkistetaan, että organisaatiot eivät tee päällekkäistä työtä.”

Uusi alku

Euroopan lakisääteisen metrologian yhteistyöjärjestl WELMEC:in puheenjohtaja tri Gregor Dudle on osallistunut WELMEC:in toimintaan vuodesta 2009 ja on ollut sen puheenjohtaja vuodesta 2015.

Näkyvin muutos Dudlen kaudella on ollut WELMEC:in oikeudellisen muodon muutos organisaatioiden välisestä yhteistyösopimuksesta yhdistykseksi. Muutos oli välttämätön, sillä perusasioiden hoitaminen, kuten pankkitilin avaaminen ja työntekijöiden palkkaaminen olivat mahdottomia ilman laillista olomuotoa. ”18.3.2020 WELMEC:istä tuli Saksan lain mukainen yhdistys, mikä on merkittävä muutos meille. Yhdistysmuoto helpottaa käytäntöä ja antaa meille uusia mahdollisuuksia toimia”, tyytyväinen puheenjohtaja kertoo.

”Enimmäkseen roolini WELMEC:issä on ollut hallinnollinen”, kertoo Dudle. ”Käynnistän, valvon ja seuraan teknistä työtä, jota asiantuntijat tekevät. Toimintani WELMEC:issä tapahtuu oman toimeni ohessa. Varsinainen työpaikkani on Sveitsin Federal Institute of Metrology METAS, jossa toimin varajohtajana.” Vaikka Gregor Dudlen puheenjohtajakausi on lähestymässä loppuaan, tulee hän jatkamaan toimintaansa WELMEC:in hyväksi myös tulevaisuudessa.

Tehtävät

”Tehtävämme on tehdä tehokasta yhteistyötä lakisääteisen metrologian alalla sen yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi”, kertoo Dudle. ”Käytännön tekninen työ tehdään työryhmissämme. Niiden tärkein tehtävä on tuottaa teknisiä oppaita. WELMEC:in teknisiä oppaita on myös päivitettävä kaiken aikaa teknologian kehittyessä yhä nopeammin.”

”Viranomaiset ja mittauslaitevalmistajat käyttävät näitä oppaita päivittäisessä työssään. He tarvitsevat usein yksityiskohtaista teknistä opastusta, kuinka tulkita EU-direktiivejä kuten MID:iä.”, kertoo Dudle.

WELMEC ja Brexit

Kysymykseen siitä, miten Brexit vaikuttaa lakisääteiseen metrologiaan Euroopassa, on puheenjohtaja Dudlella selkeä vastaus: ”Monet jäsenistämme ovat EU maita ja monet eivät ole. Yhteistyömme kaikkien kanssa toimii hyvin. Olemme teknisiä asiantuntijoita ja toimimme teknisten kysymysten parissa. WELMEC ei ole poliittinen elin. Yhteistyömme brittikollegoiden kanssa tulee jatkumaan Brexitistä huolimatta. Sanoisin, että WELMEC toimii edelleenkin siltana eri jäsenorganisaatioiden ja asiantuntijoiden välillä. ”

WELMEC ja EU

”Euroopan Unioni ja WELMEC tekevät yhteistyötä hyvin käytännönläheisesti. Tämä jo senkin vuoksi, että tiettyjen direktiivien tulkinta pysyisi samana kaikkialla Euroopassa. Tavoitteenamme on estää tekniset esteet vapaalle kaupalle – aivan kuten EU:llakin. Ja jos minun pitäisi nimetä, mihin WELMEC:in suurin työmäärä nimenomaisesti kohdistuu, niin ne olisivat EU:n kaksi direktiiviä, nimittäin MID- and NAWI-direktiivit [Mittauslaitedirektiivi eli Measuring Instruments Directive 32/2014/EU ja Muut kuin automaattiset vaa’at eli Non-automatic weighing instruments Directive 2014/31/EU]”, kertoo Dudle. ”WELMEC:illä oli tärkeä osuus MID:in valmistelussa sekä sittemmin sen tulkitsemisessa teknisten oppaidemme kautta.”

Tulevaisuus

”Mielestäni WELMEC:in rooli pysyy edelleenkin tärkeänä eurooppalaisessa lakisääteisessä metrologiassa. Olemassa olevien EU säädösten sisällön valottaminen ja tulkitseminen tulee pysymään työmme peruspilarina.” Dudle on varma siitä, että ”WELMEC:illä tulee olemaan paljon tehtävää MID-direktiivin revision kanssa sekä esimerkiksi ns. Green Dealiin liittyvän säätelyn kanssa. Näiden merkitys tulee vain kasvamaan. Näen myös yhteistyön paikkoja aloilla, joissa säätelyä ei ole vielä yhtenäistetty. Uuden yhdistyksemme avulla olemme luoneet hyvän pohjan näiden kysymysten käsittelemiselle tulevaisuudessa.”

Puheenjohtaja Dudle on vakuuttunut siitä, että WELMEC tarvitsee tulevaisuudessa partneriuksia entistä enemmän: ”Hyvin tärkeää WELMEC:in tulevaisuudelle on yhteistyö sisarorganisaatiomme EURAMET:in kanssa. Olen vakuuttunut, että koko metrologinen yhteisö hyötyy EURAMET:in ja WELMEC:in yhteistyöstä. Tämä työ on jo aloitettu.”

Viimeisenä sarjassamme

Viimeisessä lakisääteistä metrologiaa koskevassa artikkelissamme keskitymme Euroopan Unionin rooliin Lakisääteisen metrologian politiikkakoordinaattorin, Zsuzsanna Dákain haastattelussa.